top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VIDEOGRAFIE VAN BRUILOFTEN. 

Dank u voor het geven van de opdracht tot het videograferen van uw Bruiloft. Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Videograaf de algemene voorwaarden van Van Dun Films van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene voorwaarden heeft goedgekeurd door het geven van de opdracht, verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van videografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. 

 

WIJZIGING DATUM. 

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de videograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen. 

 

ANNULERING. 

Bij annulering tussen 90 en 30 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 29 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan de videograaf verschuldigd. 

 

ZIEKTE. 

Indien de videograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft vast te leggen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt de videograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende videograaf, die een soortgelijke stijl van videografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens videograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende videograaf beschikbaar is en videograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van videograaf. 

 

AARD VAN DE REPORTAGE. 

Ondanks de ervaring van videograaf en het feit dat videograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan videograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op filmgebied kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Videograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld. 

 

TECHNISCHE PROBLEMEN. 

Videograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is de videograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan videograaf verschuldigd. 

 

OVERMACHT. 

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de videograaf uitgesloten. 

 

BEELDSELECTIE. 

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door videograaf gedaan. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat op USB en via een online link aangeleverd. 

 

AKKOORD PRODUCTEN. 

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna videograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien videograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde. 

 

AUTEURSRECHTEN. 

Het auteursrecht op de films berust bij videograaf De wederpartij mag de film onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag videograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden en gebruikt worden op social media.

 

BETALING.

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt de videograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag. Bij oplevering van factureert videograaf de bedragen voor de desbetreffende opgeleverde producten. Indien de facturen niet betaald zijn mag de videograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden. 

 

VAN DUN FILMS

bottom of page