ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gegevens bedrijf
Van Dun Films, gevestigd te Eindhoven.

Van Dun Films
Merulastraat 12
5652SK, Eindhoven

Leveringsvoorwaarden
Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, alvorens u (schriftelijk) contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van onze website (www.vandunfilms.nl). Bij het ondertekenen van de offerte en / of overeenkomst gaat u automatisch in vrije wil en beweging akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden hieronder zijn beschreven.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan Van Dun Films). Als een Klant verzoekt om diensten van Van Dun Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). Van Dun Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

Offerte
Van Dun Films stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Van Dun Films bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte is één correctieronde in de montage (enkel de clip & documentaire-montage) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Dit geldt specifiek voor trouwfilms – niet voor corporate werk. Extra correcties of correctierondes zullen gefactureerd worden.

Cliënten
De cliënten zijn de bruid en de bruidegom, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten betaalt.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Van Dun Films hanteert een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Van Dun Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Van Dun Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Van Dun Films behoudt te allen tijde het recht voor om het werk dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten (o.a. het plaatsen op de website, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows). De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Van Dun Films om zijn/haar films en ander beeldmateriaal te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven. Het is mogelijk om het recht tot publiceren af te kopen voor €300,-.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Van Dun Films. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Van Dun Films. Van Dun Films is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.

Ontvangst eindproduct
De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen vier (laagseizoen) tot twaalf weken (hoogseizoen) naar de client verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de documentaire-montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Van Dun Films behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie) is geen correctieronde opgenomen – de 1e versie is de definitieve versie. Eventuele correcties moeten binnen vier (4) weken na de (digitale) ontvangst van de trouwfilm binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.

Klachtenprocedure
Op het moment van ontvangst zal de klant controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, indien de klant dit niet binnen 14 dagen aan Van Dun Films heeft gemeld. Ingezonden klachten worden binnen een termijn van 14 dagen naar redelijkheid beantwoord. Ingezonden klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingscondities & annulering
Een project kan worden toegezegd middels een schriftelijk akkoord via brief of email.  Van Dun Films vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 10%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Deze kosten worden in mindering gebracht op de eindfactuur. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen. De annulering van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen drie maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij Van Dun Films binnen zijn. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (info@vandunfilms.nl).

Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Van Dun Films echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt Van Dun Films het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Verhindering
In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf / videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 125. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de cliënten.

Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.